سیم ایتالیا(cim)

در صورت تمایل برای صدور پیش فاکتور و یا خرید و اطلاع از تخفیف های فروشگاه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-33967097-33967217-33916914

نام کالاسایزشرحقیمت به ریال
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “1/4 سنگین – PN 20 713000
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “3/8 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “1/2 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “1 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “11/4 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “11/2 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “2 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “21/2 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “3 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “4 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “5 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “6 سنگین – PN 20
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “1/2 سبک – PN 16
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “3/4 سبک – PN 16
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “1 سبک – PN 16
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “11/4 سبک – PN 16
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “11/2 سبک – PN 16
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “2 سبک – PN 16
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “3 سبک – PN 16
شیر فلکه کشویی سیم ایتالیا CIM 70 B “4 سبک – PN 16
اینستاگرام نوین پترو پارت nppart_co nppart_co
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “1/2 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “3/4 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “1 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “11/4 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “11/2 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “2 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “21/2 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “3 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/200 “4 سنگین – PN 16
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/150 “1/2 سبک – PN 10
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/150 “3/4 سبک – PN 10
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/150 “1 سبک – PN 10
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/150 “11/4 سبک – PN 10
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/150 “11/2 سبک – PN 10
شیر فلکه سوزنی سیم ایتالیا CIM 75/150 “2 سبک – PN 10
اینستاگرام نوین پترو پارت nppart_co nppart_co
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “1/4 سنگین – PN 100
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “3/8 سنگین – PN 100
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “1/2 سنگین – PN 100
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “3/4 سنگین – PN 64
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “1 سنگین – PN 64
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “11/4 سنگین – PN 50
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “11/2 سنگین – PN 40
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “2 سنگین – PN 40
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “21/2 سنگین – PN 25
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “3 سنگین – PN 25
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “4 سنگین – PN 25
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “1/4 سبک – PN 80
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “3/8 سبک – PN 80
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “1/2 سبک – PN 80
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “3/4 سبک – PN 50
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “1 سبک – PN 50
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “11/4 سبک – PN 40
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “11/2 سبک – PN 32
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “2 سبک – PN 32
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “21/2 متوسط – PN 20
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “3 متوسط – PN 20
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “4 متوسط – PN 20
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “21/2 سبک – PN 16
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “3 سبک – PN 16
شیر گازی سیم ایتالیا CIM “4 سبک – PN 16
اینستاگرام نوین پترو پارت nppart_conppart_co
شیر خودکار یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا CIM 80